Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Malinová, okres PrievidzaHľadať
 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 24 ks stromov

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 24 ks stromovVytlačiť
 

Číslo: 16/2019                                                                       V Malinovej: 11. 1. 2019

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

                Obec Poluvsie zast. Martinom Šujanom, starostom obce, podal dňa 9. 1. 2019 na Obec Malinová žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. IV ods. 7 zákona č. 408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.

Stromy rastú na p.č. CKN č.176 a č. 178/1 k.ú. Poluvsie, druh pozemku záhrady a zastavané plochy a nádvoria. Druh dreviny: smrek pichľavý-2 ks, smrek pančičov-9 ks, tuja západná-13 ks. Spolu počet stromov 24 ks.Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

            Obec Malinová zastúpená starostom obce Jurajom Stiffelom v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom konania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

            Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Malinovej v pracovných dňoch. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne resp. ústne na obci Malinová najneskôr do 18. 1. 2019, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

                                                                                                          Juraj Stiffel

                                                                                                         starosta obce

Oznámenie sa doručí: 1. Obec Poluvsie

                                    2. Úradná tabuľa obce Malinová


 

Zverejnené 11.1.2019


 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

webygroup
ÚvodÚvodná stránka