Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Malinová, okres PrievidzaHľadať
 
 

Tlačivá - stavebná správa

Drobné stavby

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlas.drobnej-stavby.pdf (46.6 kB) (46.6 kB)

Ohlásenie staveb.úprav
 ohlas.stev.uprav-a-udr.prac.pdf (41.9 kB) (41.9 kB)

Stavebné práce

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia .rtf (48.7 kB) (48.7 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Návrh na vydanie územného rozhodnutia.rtf (55.1 kB) (55.1 kB)

Zákon o správnych poplatkoch
 zakon-o-spravnych-poplatkoch_eura.pdf (26.7 kB) (26.7 kB)

Žiadosť vodná stavby, užívanie
 ziadost-o-suhlas-podla-120-stavebneho-zakona.pdf (23.2 kB) (23.2 kB)

Žiadosť dodat.stavebné povolenie
 ziadost-o-dodatocne-stavebne-povolenie.pdf (33.7 kB) (33.7 kB)

Žiadosť povolenie odstránenia stavby
 ziadost-o-povolenie-odstranenia-stavby.pdf (26.2 kB) (26.2 kB)

Žiadosť stavebné povolenie
 Žiadosť na stavebné povolenie.pdf (56.2 kB) (56.2 kB)

Žiadosť zmena stavby pred dokonč.
 ziadost-o-zmenu-stavby-pred-dokonc.myseparator-doc.pdf (24.7 kB) (24.7 kB)

Žiadosť zmena účelu užívania
 ziadost-o-zmenu-ucelu-uzivania-stavby.pdf (26.3 kB) (26.3 kB)

Žiadosť na odkúpenie-užívanie pozemku
 Žiadosť o odkúpenie - užívanie pozemku.pdf (20.5 kB) (20.5 kB)

Žiadosť na rozkopávku miest. komunik.
 Žiadost rozkopávka a uzávierka komunik..pdf (15.8 kB) (15.8 kB)

Žiadosť o povolenie vodnej stavby- studne
 Žiadosť o povolenie vodnej stavby-studne.pdf (26 kB) (26 kB)

Vyhlásenie- stavebný dozor
 Vyhlásenie stavebný dozor.pdf (14.1 kB) (14.1 kB)


Povolenie vjazdu
 povolenie vjazdu.pdf (25.1 kB) (25.1 kB)

Zápis nehnut. do katastra

Čestné prehlásenie k stavbe postavenej pre r. 1976
 Čestné prehlásenie k stavbe postavenej do roku 1976.pdf (14.1 kB) (14.1 kB)

Žiadosť o zápis stavby do katastra skolaudovanej pre r. 1976
 Žiadosť o zápis stavby do katastra skolaudovanej pre 1.10.1976.pdf (20.9 kB) (20.9 kB)

Žiadosť o pridelenie a určenie súpisného čísla
 Žiadosť o pridelenie a určenie súpisného čísla.pdf (185.2 kB) (185.2 kB)

Príloha k žiadosti o pridelenie/určenie súpisného čísla
 Príloha k žiadosti o prodelení SČ.pdf (194.4 kB) (194.4 kB)

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
 Žiadosť o zrušenie súpisného čísla.pdf (183.5 kB) (183.5 kB)

Žiadosť o zápis stavby do katastra postavenej po roku 1976
 ŽIadosť o zápis stavby do katastra.pdf (21.4 kB) (21.4 kB)

EVIDENCIA SÚPISNÝCH ČISIEL

Pridelenie/zrušenie súpisného čísla

 

Dňa 1.7.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a vyhláška MV SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktoru sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

 

Stavebníci, ktorí po 1.7.2015 požiadajú o vydanie súpisného čísla k stavbe, sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu a to zameranie adresného bodu v listinnej podobe pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je MV SR.

 

Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:

a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo,

b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné čislo a má určené súpisné číslo.

 

Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla. Adresný bod vyhotovujú geodeti, ktorých musítee o to požiadať. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava.

Po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia, geometrického plánu, dokladu o vlastníctve pozemku (LV), zameranom adresnom bode v listinnej podobe a žiadosti o určenie súpisného čisla na stavbu, obec určí súpisné číslo. Po zápise do registra adries vydá žiadateľovi oznámenie o rčení (zmene alebo zrušení) súpisného čísla. Toto oznámenie slúži ako doklad k návrhu na vklad budovy do katastra nehnuteľností.

 

Vystavenie potvrdenia z evidencie súpisných čísel

Potvrdenie o súpisnom čísle sa vystaví na žiadosť oprávnenej osoby.
Potrebné doklady
- Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelenom súpisnom čísle
- Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou, alebo užívacie povolenie
- Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (aktuálny list vlastníctva nie starší ako 6 mesiacov)
- Geometrický plán, prípadne snímok z katastrálnej mapy

Ak žiadateľ nemá kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie, kúpnu alebo darovaciu zmluvu ani iné doklady týkajúce sa stavby – ide len o staršie stavby, na ktoré nebol založený list vlastníctva) predloží čestné vyhlásenie o tom, že je vlastníkom, alebo stavebníkom budovy s úradne osvedčeným podpisom. Čestné vyhlásenie nenahrádza ďalšie, vyššie uvedené doklady.

K stavbám, ktorým sa neprideľuje súpisné číslo je treba priložiť miesto rozhodnutia o pridelní súp. čísla kolaudačné rozhodnutie.


 


 

dnes je: 14.8.2018

meniny má: Mojmír

webygroup
ÚvodÚvodná stránka