Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Malinová, okres PrievidzaHľadať
 
 

Tlačivá - stavebná správa

Drobné stavby

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlas.drobnej-stavby.pdf (46.6 kB) (46.6 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 ohlas.stev.uprav-a-udr.prac.pdf (41.9 kB) (41.9 kB)

Stavebný úrad

Žiadosť o stavebné povolenie
 Žiadosť o stavebné povolenie.pdf (237.6 kB) (237.6 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf (58.9 kB) (58.9 kB)

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
 Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie.pdf (400.8 kB) (400.8 kB)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
 Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.pdf (60.5 kB) (60.5 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf (270.8 kB) (270.8 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf (458.7 kB) (458.7 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Návrh na vydanie územného rozhodnutia.pdf (466.2 kB) (466.2 kB)

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
 Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf (56.8 kB) (56.8 kB)

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
 Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby resp. jej časti.pdf (253.6 kB) (253.6 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf (312 kB) (312 kB)

Žiadosť o stanovisko_vodná stavba
 Žiadosť o záväzné stanovisko v zmysle § 120.pdf (254.3 kB) (254.3 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia_vodná stavba (studňa)
 Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.pdf (28.8 kB) (28.8 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
 Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov.pdf (61.7 kB) (61.7 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.pdf (66.3 kB) (66.3 kB)

Žiadosť o užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Žiadosť o užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf (52.6 kB) (52.6 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby MZZO.pdf (229.8 kB) (229.8 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopávku miestnej komunikácie
 Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopávku a uzávieerku miestnej komunikácie.pdf (19.9 kB) (19.9 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie
 Žiaodsť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie.pdf (66.3 kB) (66.3 kB)

Žiadosť o zriadenie/povolenie vjazdu
 Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.pdf (388.2 kB) (388.2 kB)

Žiadosť o umiestnenie dopravného značenia
 Žiadosť o umiestnenie dopravného značenia.pdf (63.6 kB) (63.6 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy
 Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohosp. pôdy.pdf (160 kB) (160 kB)

Žiadosť na odkúpenie-užívanie pozemku
 Žiadosť o odkúpenie - užívanie pozemku.pdf (20.5 kB) (20.5 kB)

Vyhlásenie stavebného dozoru (kvalifikovanej osoby)
 Vyhlásenie stavebného dozoru (kvalifikovanej osoby).pdf (51.6 kB) (51.6 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby
 Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby.pdf (72 kB) (72 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby
 Návrh na vydanie kolaudačnéh rozhodnutia reklamnej stavby.pdf (68.9 kB) (68.9 kB)

Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby
 Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby.pdf (79.8 kB) (79.8 kB)

Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby
 Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby.pdf (68.2 kB) (68.2 kB)

Ohlásenie reklamnej stavby
 Ohlásenie reklamnej stavby.pdf (94 kB) (94 kB)

Súpisné čísla

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby.pdf (118 kB) (118 kB)

Žiadosť o pridelenie a určenie súpisného čísla
 Žiadosť o pridelenie a určenie súpisného čísla.pdf (185.2 kB) (185.2 kB)

Príloha k žiadosti o pridelenie/určenie súpisného čísla
 Príloha k žiadosti o prodelení SČ.pdf (194.4 kB) (194.4 kB)

Žiadosť o zápis stavby do katastra postavenej po roku 1976
 ŽIadosť o zápis stavby do katastra.pdf (21.4 kB) (21.4 kB)

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
 Žiadosť o zrušenie súpisného čísla.pdf (183.5 kB) (183.5 kB)

Žiadosť o zápis stavby do katastra skolaudovanej pre r. 1976
 Žiadosť o zápis stavby do katastra skolaudovanej pre 1.10.1976.pdf (20.9 kB) (20.9 kB)

EVIDENCIA SÚPISNÝCH ČISIEL

Pridelenie/zrušenie súpisného čísla

 

Dňa 1.7.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a vyhláška MV SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktoru sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

 

Stavebníci, ktorí po 1.7.2015 požiadajú o vydanie súpisného čísla k stavbe, sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu a to zameranie adresného bodu v listinnej podobe pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je MV SR.

 

Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:

a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo,

b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné čislo a má určené súpisné číslo.

 

Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla. Adresný bod vyhotovujú geodeti, ktorých musítee o to požiadať. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava.

Po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia, geometrického plánu, dokladu o vlastníctve pozemku (LV), zameranom adresnom bode v listinnej podobe a žiadosti o určenie súpisného čisla na stavbu, obec určí súpisné číslo. Po zápise do registra adries vydá žiadateľovi oznámenie o rčení (zmene alebo zrušení) súpisného čísla. Toto oznámenie slúži ako doklad k návrhu na vklad budovy do katastra nehnuteľností.

 

Vystavenie potvrdenia z evidencie súpisných čísel

Potvrdenie o súpisnom čísle sa vystaví na žiadosť oprávnenej osoby.
Potrebné doklady
- Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelenom súpisnom čísle
- Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou, alebo užívacie povolenie
- Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (aktuálny list vlastníctva nie starší ako 6 mesiacov)
- Geometrický plán, prípadne snímok z katastrálnej mapy

Ak žiadateľ nemá kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie, kúpnu alebo darovaciu zmluvu ani iné doklady týkajúce sa stavby – ide len o staršie stavby, na ktoré nebol založený list vlastníctva) predloží čestné vyhlásenie o tom, že je vlastníkom, alebo stavebníkom budovy s úradne osvedčeným podpisom. Čestné vyhlásenie nenahrádza ďalšie, vyššie uvedené doklady.

K stavbám, ktorým sa neprideľuje súpisné číslo je treba priložiť miesto rozhodnutia o pridelní súp. čísla kolaudačné rozhodnutie.


 


 

dnes je: 22.10.2018

meniny má: Sergej

webygroup
ÚvodÚvodná stránka